شاخص‌های انتخاب طرح‌های تجاری برتر

 • وجه نوآورانه
 • وجه فناورانه
 • وجه زیست ‏محیطی
 • تاثیرگذاری و قابلیت کاربرد صنعتی
 • توجیه ‏پذیری اقتصادی
 • حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز
 • مزیت منطقه ‏ای
 • ریسک بازار
 • ریسک محصول
 • سرعت تحقق‏ پذیری
 • تطابق فرهنگی و اجتماعی با زمینه و بستر
 • ترکیب و قابلیت‏های گروه ارائه ‏دهنده محصول

برگزارکنندگان