رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته در ایران

 

در شرایط كنونی كه كشور مواجه با تلاطمات و تحولات اقتصادی می‌باشد، چنین به‏نظر می‏رسد که ایجاد یک جریان پویا و دینامیک در فضای کسب و کار و دمیدن روح تحرک در زیرساخت سنتی صنایع کشور، حرکتی است شایسته و ضرورتی بایسته.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همین باور و با اعتقاد به نقش‏آفرینی همه ارکان اقتصادی کشور در تحول‏آفرینی و ارتقای نظام اقتصادی و صنعتی، تلاش نوینی را آغاز نموده است تا به یمنِ بهره‏مندی از توان جوانان نوآور و تحصیلکردگان ماهر و متخصص از یک‏سوی و برخورداری از ظرفیت صنعتی بی‏بدیل کشور از سویِ دیگر، بستری فراهم آورد تا امکان هم‏افزایی و مشارکت این دو بازوی تحول‏آفرین در بهبود فضای کسب و کار و دگرگونی صنعتی، اقتصادی و زیست‏محیطی کشور فراهم و آسان گردد.

اقدام برای برگزاری رویداد تجاری‏سازی فناوری‏های پیشرفته‏ی ایران (Advanced Technology Commercialization event, Tech+2019)، گامی است مقدماتی در راستای تحقق ‏این رابطه‏ی دوطرفه تـا پیش‏درآمـدی باشـد بـر جلبِ نظـر صاحبان فکـر، ایده، سـرمایه و صنعـت برای هم‏سـویی و همگرایـی در طراحی هوشـمندانه بازار نوین کسـب و کار داخلـی کـه مهم‏تریـن ویژگـیِ آن، اتـکاء به دارایی‏هـای فکری و ایده‏هـای نوآورانـه و خلاقانه اسـت.

تقویم